Oferta

ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI PGK

A. Regulacja stanów prawnych

- podziały działek,
- rozgraniczenia nieruchomości,
- badanie i określanie stanów prawnych,
- wznowienia znaków granicznych,
- mapy do celów prawnych,
- scalenia i podziału dużych kompleksów rolnych,
- pomiary urządzeń leśnych,

B. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
- mapy do celów projektowych,
- inwentaryzacje obiektów,
- tyczenia obiektów,
- mapy dendrologiczne,
- mapy kolejowe,
- niwelacje precyzyjne,
- przekroje i profile tras.

C. Miernictwo górnicze
- bieżąca obsługa ruch Zakładów Górniczych,
- mapy, załączniki do Planów Ruchu,
- przekroje i profile skarp eksploatacyjnych i wyrobisk,
- okresowe badanie odkształceń terenu,
- prognozy wpływów eksploatacji na teren,
- pomiar i obliczenia mas ziemnych,
- zakładanie linii obserwacyjnych.

D. Obsługa inwestycji
- tyczenia i inwentaryzacje,
- pomiary geometrii konstrukcji,
- określanie pionowości wysokich obiektów,
- bieżąca obsługa inwestycji ,
- kontrola odkształceń elementów konstrukcyjnych,
- obliczanie zera budowlanego inwestycji.

E. Monitoring
- monitoring strukturalny, całościowy,
- obserwacje przemieszczeń i zmian geometrii w sposób ciągły i automatyczny.